بازگشت
Loading

بخش گالـری ها

 ایــن طبقــه شــامل گالــری هــا و نمایندگــی هــای برندهــای معــروف روز دنیــا و تولیــد کننــدگان موفــق و نخبــه داخلــی اســت کــه در محیطــی وســیع و فضایــی مــدرن و لوکــس، بــه ارائــه محصــولات و خدمــات بــه مراجعیــن خواهنــد پرداخــت.
شامل واحدهای تجاری با مجموع مساحت 1,100 مترمربع
مساحت متوسط : 61 مترمربع

آواسنتر