بازگشت
Loading

آشنایی با طبقات


 تجاری
در طبقات زیر زمین دوم الی طبقه اول در چهار طبقه شامل 91 باب مغازه بین متراژ حدود 22 الی 150 متر مربع می باشد و متراژ مفید حدود 4000 متر مربع تجاری می باشد. دیوار های جدا کننده اکثر مغازه ها از دیوار های بتن مسلح و شبکه میلگرد پیش بینی شده است. دسترسی طبقات تجاری از طریق پله برقی ها، آسانسورها و راه پله ها می باشد. سرویس های بهداشتی لوکس در طبقات 5/2- و2+ پیش بینی شده است که امکان دسترسی به آنها از طبقات تجاری به راحتی میسر می باشد. ویدهای مرکزی شرقی و غربی چشم انداز بسیار زیبایی به طبقات تجاری می دهد.سقف ویدها در طبقه دوم با نمای شیشه ای (sky light) پوشیده شده است.

فرهنگی

در طبقه هشتم ساختمان با متراژ 1800 متر مربع فضای مفید در نظر گرفته شده است.

رستوران

در طبقه نهم و دهم می باشد که سه واحد در طبقه نهم و یک واحد در طبقه دهم پیش بینی شده است.در طبقه ششم انبارهای مواد غذایی (سردخانه) زیر صفر و بالای صفر به صورت مجزا در نظر گرفته شده که توسط یک دستگاه آسانسور اختصاصی به طبقات رستوران مرتبط می باشند. در ضلع شمالی طبقه نهم فضای تراس جهت رستوران ها و استفاده از فضای باز با چشم انداز شمال تهران و نیز در بام فضای آزاد مورد استفاده رستوران و روف گاردن جهت استفاده رستورانها پیش بینی شده است.

پارکینگ

8۰ درصــد کاربــران آوا ســنتر از طریــق پارکینــگ وارد مجموعــه مــی شــوند کــه کارفرمــا و طراحــان ایــن پــروژه را بــر آن داشــته تــا بــر اســاس مطالعــات ترافیکــی انجــام شــده حــدود تمهیــدات ویــژه ای جهــت رفــاه و آســایش مــردم و روان ســازی ترافیــک در نظــر بگیرنــد. در ایــن راســتا مســیری مجــزا بــرای حرکــت رفــت و برگشــت خودروهــا طراحــی شــده اســت کــه کمتریــن پیچیدگــی و ســختی را بــرای راننــدگان ایجــاد خواهــد کــرد و حرکــت روان و مطمئــن آنــان را در پارکینــگ ممکــن مــی ســازد.

پارکینگ های پروژه شامل ده طبقه که چهار طبقه زیر زمین و شش طبقه فوقانی می باشد و جمعاًحدود 400 واحد پارکینگ می باشد.ورودی ها از خیابان فیروزبخش و خروجی ها ازخیابان اقدسیه می باشد.پارکینگ ها به صورت دو رمپ مجزا (رمپ ورودی و رمپ خروجی) در نظر گرفته شده که در هر طبقه امکان دسترسی رمپ ها به یکدیگر وجود دارد. پارکینگ ها به صورت رمپ پارکینگ با شیب حدود 5% می باشد و کلیه مسیرهای حرکت اتومبیل به صورت یک طرفه طراحی شده است.

آواسنتر