بازگشت
Loading

آوا سنتر در یک نگاه


مجتمــع تجــاری آوا ســنتر  در پــی دو ســال ســعی و کوشــش مســتمر مهندســین و متخصصیــن بــا هــدف ایجــاد یکــی از خــاص ترین مجتمع هــای تجاری جهت ارائه کالای نفیس، ارزشمند وخدمات متمایز، بــرای اولیــن بــار در ایــران و بــا رعایــت اســتانداردهای روز دنیــا در حال احــداث است. ایــن مجتمــع بــا بهــره گیــری و دعــوت از متخصصــان ممتــاز و برجســته ایرانــی و بــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی توســط گــروه آبــاد ســازان ایــران (آوا) احداث گردیده است.

شــایان ذکــر اســت کــه انتخــاب ایــن مــکان بــه دلیــل موقعیــت ویــژه مناســب شــهری و ترافیکی در ایــن منطقــه، با وجود 10طبقه پارکینگ ، بــرای دسترســی راحــت و بــی دغدغــه مراجعیــن نیــز از اهمیــت فراوانی برخــوردار خواهــد بــود، کــه بدیهــی اســت ایــن پــروژه را از هــر جهــت متمایــز و بــدون شــک آن را در رده پــروژه هــای خاص در میان مجتمع های تجاری ایــران مطــرح خواهــد کــرد.

 اطلاعات پروژه

مجتمع تجاری آوا سنتر  در زمینی به مساحت 2,560 متر مربع، شامل 16 طبقه می باشد که 6 طبقه زیر زمین، یک طبقه همکف و ده طبقه فوقانی به مساحت زیر بنای کل 32,500 متر مربع می باشد. طبقات شامل: زیر زمین ششم الی زیر زمین سوم با کاربری پارکینگ و انباری، زیر زمین 2.5- با کاربری سرویس بهداشتی، فضاهای خدماتی و تأسیسات می باشد. زیر زمین دوم الی طبقه اول در چهار طبقه با کاربری تجاری ،طبقات دوم الی هفتم با کاربری پارکینگ و طبقه هشتم کاربری نمایش خودروهای لوکس و طبقات نهم و دهم با کاربری رستوران می باشد.در مجموع مجتمع آواسنتر حدود 440 واحد پارکینگ،4,000 متر مربع شامل 91 باب تجاری،1,800 متر مربع نمایشگاه خودرو،1,600 متر مربع شامل چهار واحد رستوران و 551 متر مربع انباری تجاری شامل 71 واحد می باشد.

مجتمع آوا سنتر جهت تأمین روشنایی طبیعی دارای دو وید اصلی می باشد که از طبقه زیر زمین اول الی بام ادامه دارد. ورودی های پارکینگ های طبقات فوقانی و زیرین از خیابان فیروز بخش در ضلع شرقی و خروجی های مربوطه از خیابان اقدسیه در ضلع غربی می باشد. همچنین ورودی اصلی مجموعه از تقاطع خیابان اقدسیه و فیروز بخش و ورودی دوم از خیابان فیروز بخش می باشد.

سایر بخش‌های مجتمع تجاری آوا سنتر

انباری های تجاری

مجتمع آوا سنتر دارای 71 واحد انباری تجاری با متراژ حدود 5 الی 20 متر مربع و جمعاً 551 متر مربع می باشد. انبارها در طبقات 6- الی 3- و نیز طبقه دوم است.  ضمناً در طبقات انباری سرویس های بهداشتی نیز در نظر گرفته شده است.

  • تأسیسات

این مجتمع دارای دو واحد موتور خانه مرکزی در طبقات 2.5- و 7+ می باشد که موتور خانه 2.5- جهت تجاری ها و موتور خانه 7+ جهت نمایشگاه خودرو و رستوران تعبیه شده است. سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان به صورت ترکیبی از چیلرهای تراکمی و دستگاه های هواساز و نیز دیگهای حرارتی می باشد. منابع آب آشامیدنی و آتش نشانی و پمپ خانه در طبقه 6- در نظر گرفته شده است. جهت تأمین برق اضطراری از سه دستگاه ژنراتور استفاده شده که در صورت نیاز تأمین برق کل مجتمع را به صورت 100% انجام می دهند.

  • نما

نمای مجتمع ترکیبی است از نمای شیشه ای در طبقات تجاری و نمایشگاه خودرو و رستوران (چهار طبقه) و نمای فلزی به صورت پانچ در طبقات پارگینگ که امکان عبور هوا و تهویه لازم را برای پارکینگ های فوقانی ایجاد می نماید. همچنین از طرح های خاص نور پردازی در نمای ساختمان استفاده می شود.

  • فضاهای خدماتی

فضاهای خدماتی در پروژه آواسنتر در طبقه 2.5- قرار دارد که شامل اتاق مدیریت مانیتورینگ ،اتاق دخانیات (smoke room ) و آژانس اتومبیل، اتاقهای تأسیسات و سرایداری می باشد. همچنین جهت استراحت رانندگان، تأسیسات و نگهبانی و حراست فضاهایی دارای سرویس بهداشتی مناسب در طبقات 5- و 4- و 3- در ضلع غربی پیش بینی شده است.

  • آسانسور و پله برقی
پروژه آواسنتر دارای شش دستگاه پله برقی می باشد که بین طبقات 2- الی طبقه اول (چهار طبقه تجاری) می باشد. آسانسورهای پروژه شامل 8 دستگاه می باشد که دو دستگاه آسانسور شیشه ای (پانوراما) 13 نفره در وید شرقی بین طبقات 6- الی طبقه اول، دو دستگاه آسانسور شیشه ای 13 نفره در وید غربی بین طبقات اول الی نهم، دو دستگاه آسانسور 13 نفره در ضلع شرقی از طبقه همکف الی دهم، یک دستگاه آسانسور 13 نفره برانکاربر در ضلع غربی از طبقه 6- الی نهم و یک دستگاه آسانسور 8 نفره اختصاصی از انبار مواد غذایی در طبقه 6+ به طبقات رستوران (نهم و دهم) تعبیه شده است.

  • سیستم های ایمنی و امنیتی

ساختمان آواسنتر  از سیستم های امنیتی ویژه ای برخوردار است. استفاده از  سیستم دوربین مدار بسته با قابلیت شناسایی بالا، سیستم اعلام سرقت، سیستم کنترل هوشمند پارکینگ‌ها، سیستم شبکه، سیستم کنترل تردد، سیستم اعلان حریق آدرس پذیر و اطفاء حریق، سیستم مدیریت هوشمند مجتمع BMS با امکان مانیتورینگ و کنترل، سیستم آنتی موبایل و آنتن مرکزی از مزایای این پروژه می باشد.

از دیگر امکانات منحصر به فرد این مجموعه:

ساختار اسکلت بتنی یکپارچه سقف و ستون های مورب و هــم چنیــن مجــزا ســاختن رمــپ هــای ورودی و خروجــی پارکینــگ هــا بــرای دسترســی و خــروج ســهل و آســان مشــتریان، ارتفاع بلند طبقات تجاری در کنار ووید (VOID) های میانی برای رسیدن به فضایی آرامش بخش بــه دلیــل عــدم وجــود دیــوار هــای برشــی.
چنانچــه فــرد یــا شــرکتی در ارائــه محصــولات خــود نیــاز بــه یــک ســالن یــا نمایشــگاه بــا متــراژ دلخــواه داشــته باشــد بــه راحتــی مــی توانــد بــا خریــد تعــداد واحــد هــای مــورد نیــاز در کنــار هــم و ادغــام آن هــا بــه ایــن هــدف دســت پیــدا کنــد.

 اطلاعات مشاوران

مشاور معماری: آقای مهندس دانشمیر (گروه حرکت سیال)

مشاور سازه: آقای دکتر میر قادری

مشاور تأسیسات مکانیکی و برقی: شرکت انرژی

مشاور ژئو تکنیک: شرکت تینا خاک

مشاور پایدار سازی و نیلینگ و مجری: شرکت سروش دریایی

مشاور مطالعات سنجش بازار: آقای قائدی

آواسنتر